تشکر مدیرعامل ماه خاتون از اساتید صنایع دستی که در نمایشگاه بیروت حضور داشتند

برگزاری نمایشگاه درلبنان توسط تیم ماه خاتون: صنایع دستی ماه خاتون : درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری برعدم اتکا به نفت ودستیابی به در...

ادامه مطلب